2021-02-28  15:00 - 17:00

Kårstämma

  På grund av rådande omständigheter hålls mötet digitalt. Instruktioner för hur man ansluter till mötet kommer att publiceras här på hemsidan samt i Facebook-gruppen.

  1. Val av mötesordförande

  2. Val av mötessekreterare

  3. Justering av röstlängden

  4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare

  5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

  6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår (2020)

  7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret (2020)

  8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  9. Behandling av Proposition 1: Sänkt avgift för aktiva ledare och funktionärer.

  10. Behandling av inkomna motioner till kårstämman.
   Motioner till kårstämman skall vara inlämnad till kårstyrelsen per e-post till styrelsen@a-sjo.se eller i styrelsefacket på kontoret senast en vecka före mötet med kårstämman dvs. söndag 21/2.

  11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret (2021)

  12. Val av kårordförande och vice kårordförande

  13. Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen

  14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

  15. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

  16. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

  17. Val av ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar, 2 ordinarie (väljs på två år), 2 suppleanter (väljs på ett år)

  18. Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar

  19. Tillsättande av valberedning och val av sammankallande

  20. Mötets avslutande


  Göteborg 2021-02-14, Katja Häggmalm, kårordförande

  Delta i kårstämman via Google Meet: https://meet.google.com/dhp-xkiw-xnt

  Anders Ejdeling,
  Läst 289 gånger.

  «Tillbaka

  Kalendarium
  Augusti
  2021-08-11  18:30 - 21:00
  Onsdagssegling v32

  2021-08-18  18:30 - 21:00
  Onsdagssegling v33

  2021-08-22  15:00 - 18:00
  Skeppsgourméerna startar höstterminen

  2021-08-23  18:00 - 20:00
  Sjöfåglarna startar höstterminen

  2021-08-24  18:00 - 20:00
  Fiskarna startar höstterminen

  2021-08-24  18:00 - 20:30
  Segelfartygen startar höstterminen

  2021-08-25  18:00 - 20:00
  Eskadern startar höstterminen

  2021-08-25  18:30 - 20:30
  Stiftelsemöte

  2021-08-26  18:00 - 20:00
  Konvojen startar höstterminen

  2021-08-26  18:30 - 21:00
  Riggen startar höstterminen

  September
  2021-09-04 10:00 -
  2021-09-05 16:00
  Scoutgården uthyrd, dNollK