2005-03-16 Kårstämma

Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till kårstämma onsdagen den 2005-03-16 kl. 19.00 i scoutgården.

Alla medlemmar kallas.


Föredragningslista
§1 Val av ordförande och sekreterare på stämman.
§2 Fastställande av dagordning.
§3 Justering av röstlängden (räkning av antal deltagare).
§4 Val av två justeringsmän.
§5 Fråga om stämman behörigen sammankallats.
§6 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse.
§7 Fråga om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret (2004).
§8 Vinstdisposition – vad skall vi göra med årets vinst eller förlust?.
§9 Fastställande av medlemsavgifter samt budget för innevarande verksamhetsår (2005).
§10 Val av kårordförande och vice kårordförande för tiden intill nästa möte med kårstämman.
§11 Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen för tiden intill nästa möte med kårstämman.
§12 Val av revisor och revisorsuppleant för innevarande verksamhetsår.
§13 Val av scoutkårens delegater och suppleanter till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman.
§14 Val av ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar, 2 ordinarie (väljs på två år), 2 suppleanter (väljs på ett år) för 2002.
§15 Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar.
§16 Tillsättande av valberedning och val av sammankallande.
§17 Behandling av styrelsens proposition "Medlemsskap i Riksskeppsrådet"
§18 Behandling av motioner till kårstämman (motion till kårstämman skall vara inlämnad till kårstyrelsen senast en vecka före mötet med kårstämman).
§19 Övriga frågor.
§20 Kårstämman avslutas.Anders Genberg, Medlemsregistrerare
Läst 1958 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
April
2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-01  14:00 - 15:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-08  18:30 - 21:00
Styrelsemöte

2019-05-09  19:00 - 20:30
Säkerhetsgenomgång

2019-05-10 - 2019-05-12
Äventyret - distriktsarrangemang

2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-24 12:00 -
2019-05-25 12:00
Scoutgården upptagen, Rilby

Juni
2019-06-15 12:00 -
2019-06-16 12:00
Scoutgården upptagen, Julia

Juli
2019-07-28 12:00 -
2019-08-03 12:00
GBG2019 - Distriktsläger på Kragenäs

September
2019-09-07 17:00 -
2019-09-08 20:00
Scoutgården upptagen, Chalmers