2018-02-01 Kallelse till kårstämma 2018-02-25

Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till kårstämma söndagen 2018-02-25 kl. 16.00 i scoutgården, Hovås Fasanstig 14.
Alla medlemmar kallas; scouter, ledare och funktionärer. Alla medlemmar i kåren är röstberättigade.


Handlingar - bokslut, verksamhetsberättelse, budget, valberedningens förslag


Agenda är fastställd i enlighet med våra stadgar.

 1. Val av mötesordförande

 2. Val av mötessekreterare

 3. Justering av röstlängden

 4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare

 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår (2017)

 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret (2017)

 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 9. Behandling av inkomna motioner till kårstämman.
  Motioner till kårstämman skall vara inlämnad till kårstyrelsen per e-post till
  styrelsen@a-sjo.se eller i styrelsefacket på kontoret senast en vecka före mötet med kårstämman dvs. söndag 18/2.

 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret (2018)

 11. Val av kårordförande och vice kårordförande

 12. Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen

 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 14. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

 15. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

 16. Val av ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar, 2 ordinarie (väljs på två år), 2 suppleanter (väljs på ett år)

 17. Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar

 18. Tillsättande av valberedning och val av sammankallande

 19. Mötets avslutande


Göteborg 2018-02-01, Anders Ejdeling, kårordförande
Anders Ejdeling, Ordförande
Läst 241 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
November
2018-11-17 09:00 -
2018-11-18 15:00
Scoutgården upptagen, Jan-Henrik Jamboree