2013-12-28 Kårstämma söndag 2/2 kl 16.00 i scoutgården

Styrelsen i Askims Sjöscoutkår kallar till kårstämma söndagen 2014-02-02 kl. 16.00 i scoutgården.
Alla medlemmar kallas; scouter, ledare och funktionärer. Alla medlemmar i kåren är röstberättigade.
Agenda är fastställd i enlighet med våra stadgar.Dagordning
 •    §1.            Val av mötesordförande

 •    §2.            Val av mötessekreterare

 •    §3.            Justering av röstlängden

 •    §4.            Val av två protokolljusterare som även är rösträknare

 •    §5.            Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

 •    §6.            Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår

 •    §7.            Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret

 •    §8.            Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 •    §9.            Behandling av inkomna motioner till kårstämman.
   Motioner till kårstämman skall vara inlämnad till kårstyrelsen per e-post till styrelsen@a-sjo.se eller i styrelsefacket på kontoret senast en vecka före mötet med kårstämman dvs. tisdag 12/2

 • §10.            Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret

 • §11.            Val av kårordförande och vice kårordförande

 • §12.            Val av övriga ledamöter och suppleanter i kårstyrelsen

 • §13.            Val av revisorer och revisorssuppleanter

 • §14.            Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

 • §15.            Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

 • §16.            Val av ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar, 2 ordinarie (väljs på två år), 2 suppleanter (väljs på ett år)

 • §17.            Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Askims Sjöscoutgårdar.

 • §18.            Tillsättande av valberedning och val av sammankallande.

 • §19.      Val av medlemmar i Manadalys skeppsråd

 • §20.            Mötets avslutande

 

Göteborg 2013-12-28, Margherit Sörensen, kårordförandeMaggie Sörensen,
Läst 779 gånger.


«Tillbaka
Kalendarium
Februari
2019-02-02  15:00 - 22:00
Ledarsamling med middag

2019-02-20  18:30 - 21:00
Kårstämma i scoutgården

April
2019-04-06  10:00 - 16:00
Arbetsdag 1

2019-04-07  10:00 - 16:00
Arbetsdag 2

2019-04-27  10:00 - 16:00
Arbetsdag 3

2019-04-28  10:00 - 16:00
Arbetsdag 4

Maj
2019-05-18 08:00 -
2019-05-19 20:00
Upptäckarhajk på Scoutgården

2019-05-30 - 2019-06-02
Kårsegling (prel)

Juli
2019-07-28 12:00 -
2019-08-03 12:00
GBG2019 - Distriktsläger på Kragenäs